pondelok 16.mája 2022 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Predaj obecných pozemkov - priamy predaj

 1. Zámer obce Plavecký Mikuláš predať predmety prevodu, bude spolu s podmienkami tohto priameho predaja zverejnený v termíne od 03.05.2022 do 20.06.2022 na úradnej tabuli, webovej stránke obce a v regionálnej tlači.

 

 1. Cenové ponuky k  priamemu predaju musia byť doručené:
   
  a) osobne do podateľne obecného úradu Obce Plavecký Mikuláš, so sídlom obecného úradu Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš, v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a poštovej adresy záujemcu – účastníka priameho predaja s označením: „Priamy predaj – lokalita IBV Záhumnie III. A IV. etapa „NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch  od 25.06.2019 do 02.09.2019.


b) písomne na adresu obecného úradu Obce Plavecký Mikuláš, , v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a poštovej adresy záujemcu – účastníka priameho predaja s označením: „ Priamy predaj – lokalita IBV Záhumnie III. A IV. etapa „NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch  od 03.05.2022 do 20.06.2022. Za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie deň doručenia poštovej zásielky do podateľne obecného úradu.

 

 1. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

 

 1. označenie záujemcu:
 • pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá, aj meno , priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu  príslušnosť manžela/manželky. Ak je fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac.
 • pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

 

 1. označenie nehnuteľnosti -  pozemku, t.j. predmetu kúpy, a to: číslo parcely, druh pozemku, katastrálne územie a výmera.

 

 1. navrhovanú kúpnu cenu  za pozemok,

 

 1. čestné vyhlásenie záujemcu

 

 • pri fyzickej osobe, že nie je vylúčenou osobou uvedenou v ust. § 9a ods. 6 zákona o majetku obcí. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,

 

 • pri právnickej osobe, že nie je vylúčenou osobou uvedenou v ust. § 9a ods. 7 zákona o majetku obcí.

 

 1. vyhlásenie záujemcu, že v prípade ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva.

 

 1. Minimálna kúpna cena za pozemok je podľa znaleckého posudku za jeden m2 určená vo výške 49,38 EUR (slovom štyridsaťdeväť eur 38/100).

 

 1. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je pre obec:

 

 1. trvalý pobyt záujemcu v obci Plavecký Mikuláš,

 

 1.  najvýhodnejšia ponúknutá kúpna cena,

 

pričom obec si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ktorá podľa jej uváženia nebude pre obec najvýhodnejšia a to aj bez uvedenia dôvodu.

Späť k článkom

Dôležité oznamy

 


Obec Plavecký Mikuláš dosiahla v roku 2021  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  21,58 %.

 


Pre mobilné telefoný s operačným systémom android je k dispozícii bezplatná aplkácia v obchode Google Play "Plavecký Mikuláš" 


 

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

     ZMO region JE

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.